Kaşgarlı Mahmut

TÜRKLERDE DEVLET OLGUSU

Devlet babadır. Nasıl ki bir baba çocuklarını kollar korursa , Hakan’da öyle hareket ederdi. Kaanların Tanrıya olan borcunu ödemesi, halkın refahı, mutluluğu ile mümkündü. Bir Türk aristokrat olan Kaşgarlıya göre; Şamanist töreler yerine Müslümanlık kabul edildikten sonra, devlet yönetenleri ,Türk töresine karşı çıkmıştır. Somut ve gerçekçi bir yaklaşımla Hakan, halkın ortak kazanımlarının , tekrar halka…

TÜRKÇE YAYGIN BİR DİL MİYDİ?

Farklı lehçeleriyle, kıtalar arası konuşulan , İpekyolu ile yayılan tacir, tüccar, sanatkar , ordu tarafından kullanılan, yaygın bir dünya diliydi. Ne yazık ki; Devlet yönetenleri , devlet bürokrasisindeki, saray yaşamı ve aristokrasiyle tanışmıştı. Sarayda, halktan uzak yaşıyan elit bir grup oluşmuştu. Bu yeni devletin oluşum sistemi ,bürokrasisi,,dilleri , politikti. Halktan uzak, yazışma dilleri de anlaşılmaz…

TÜRKLERDE ÖZ TÜRKÇE NEDEN BOZULDU?

Türkler çeşitli etkileşimlerle karşı karşıya gelmiştir. 1040 yılında Dandanakan savaşından sonra sözsel değerler, inançların doğduğu tarihsel, coğrafi, toplumsal dinamiklerden, bağlı olduğu yerel din, kültür ve dillerinden etkilenmiş, bu bağlamda ekonomik ve ideolojik olarak yeniden yapılanmıştır. Edebiyatta ve bürokrasi dilinde yaşanan bu olumsuz etkilerden ordu ve temel ivmesi aç kalmamak olan sıradan halkta etkilenmiştir. Göktürk ,…

TÜRKLER ŞAMAN MI?

Tarihsel döngü içinde Şamanizm temeldir;misyonerlik faaliyetleri ile gelişen Budizm , Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık gibi evrensel inançlara yönelmiştir. Yöneldikleri bu farklı tarih , coğrafya , toplum , politik yaşam , din ve mezhep çeşitliliği , Türk toplumunu asimilasyona ,ayrışmalara uğratmıştır. Kurumsal dinlerin yaşam biçimi ve törelerini benimseyen Türkler ; kendi öz kültürünü , bu farklı…

TÜRK DİLLERİ BİTİĞİ NEDİR?

Zamanın ruhu ile tarih yazanların arasındaki ilişkinin en saf olduğu görme biçimi ile bir başyapıttır. Kaşgarlı’nın yaşadıkları , gözlemleri , kendi çağına bakarken gözünü nelere diktiği , nereye bakmadığı , neleri gördüğü , neyi ,nasıl ,neleri gösterdiği, ve politik , ideolojik ve estetik görme biçimi anlamına gelen analizleriyle tarihseldir . Öbeğinde, boy ve oymaklar arası sosyal…

TÜRKÇE Mİ, OSMANLICA MI ?

Her dil iki ana öğeden oluşur; sözcükler ve bunların bir yere/cisme işlenmesi…yani, “harfler”le görünür hale getirilmesi; buna da “harf”, kısaca, “Abece” diyoruz. “Abece” dediğimiz bu harfler Göktürk , Viking,Çin Kiril, Latin, Grek vs. Dillerinde vücut bulmuştur. Peki, bu anlamda Türk topluluklarının konuştukları dili, sözcükleri ,cisimlere işledikleri harfler topluluğu yani ” abece”si nedir? “Orhun/Göktürk Alfabesi” dir….

EDİTÖRDEN

Türkçe çatı dilidir ve dünyanın en eski dillerinden biridir. Kızılderililer den Sümerlere, Latince’den İngilizce’ye kadar birçok dili etkilemiştir. Ne yazık ki inançlarımızı dillendirirken Japonca, Korece gibi felsefe, mantık ve bilim dili olarak başarıyla kullanılan sekiz sesli harf ailesine ait öz Türkçe’miz yerine dört sesli harfli Arapça dilini kullanıyoruz.  Tanrı’ya seslenişimizi  iletişim kurduğumuz dilimizle yapmıyoruz. Onu, günlük dilimizde…

ADAM OLMAK…

Türk toplumunda adamlık toplum faydası için özveride bulunmaktır. Toplumun ortak kullandığı, doğa, su, hava gibi ortak kullandığı her nesneyi korumak, kollamak  ve gelecek nesillere bırakmaktır. İnsanlık adına yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışmaktır. Toplumda ADAM OLMAK için ana ve baba, kadın, erkek, çocuk, yönetici, yönetilen olmak önemli olmadığı gibi, etnik kimlik  ve inanç faktörü de etkili…

Türk Destanlarında Motifler

Destan motifleri, destan kahramanları ile iç içe bir durumdadır. En önemli rol kahramanın olduğu için motifler kahramanın eylemlerine uygun olarak gelişirler. Ayrıca toplumun inancı ve yaşantısı da motifleri şekillendirir. Işık Motifi Işık, destanlara aydınlık veren dini bir motiftir. Destanların büyük kahramanları ve onların evlenecekleri kadınlar çok defa kutsal bir ışıktan doğarlar. Yaratılış destanındaki Ak –…

Türk Destanlarında Tipler

Türk Destanlarında Tipler Tip, benzer özellikleriyle birçok eserde karşımıza çıkan ve bazı sabit özelliklere sahip karakterdir. Tip, toplumun inandığı temel kıymetleri temsil eder. a. Alp Tipi Türk destanlarında görülen örnek tip “alp” tipidir. Alp; kahraman, yiğit, cesur anlamlarında bir sözcüktür. Eski Türklerin yiğitlerine bu adı vermelerinin ilk koşulu yiğitlik, cesurluk, kişisel üstünlük, kahramanlık ve asalettir….

123