TÜRKLER NASIL BU KADAR ÇOK DEVLETLER KURABİLDİ?

Türklerin ortak özverilere dayalı ve hakça paylaşılan birikimlere dayalı sosyal kalkınma planı vardı. Yurtlarında paylaşımcı ama özgürdüler. Her birey mutlaka ahi düzeni içinde bir dalda uzmandı, çalışkandı.Kadın erkek eşitliğine laik bir düzen eşliğinde inanç özgürlüğü vardı.Türk dili gelişmiş bir toplumun meyvesidir. göstergesidir. Türk kültürü ve dili üstün olmasaydı nasıl çin’den batıya kadar yayılırdı? üst kültür…

Türk Dili ve Sanat

Dil, müzik, resim ,heykel. İnsanları, şehirleri, ülkeleri bir araya getiren ve birbirlerini anlayabilmelerini sağlayan iletişim araçları. Biz bu evrensel dilleri kullanarak çevremizi daha güzel hale getiririz. Dilimizle söyler, yüreğimizle işitiriz. Müziğin içinde bulunan ritm ile tinsel dünyamızı, matematiksel vuruşları ile rasyonel bakış açımızı olgunlaştırırız. Şiirler söyler, duygularımızın çağlayan sular gibi taşmasını sağlarız. ,gözlerimizle anlatır, nefesimizle…

Türk Dilinin Gelişimi Sürecinde Türk Diline Kaşgarlı Mahmut ve Atatürk’ün Katkıları

Dil kimliğin potansiyeli,gizli gücüdür.Türk dilinin oluşumunda, çok sayıda ses ve cümle yapısı biçimlerinin olağanüstü sıralanması, eylem ve isim çekim sisteminin düzeni ,insan usunu dilde bulan muhteşem gücünün farkında olanlar için çok çarpıcıdır. Kaşgarlı Mahmut gibi seçgin bilgelerin oluşturduğu bir toplumun uzun süreli yaşanmışlığının bir tür dil eğilimi sonucudur. Düşünce yasaları ile doğanın bütün tartışılmaz gücünü…

DOĞU KAFASI – BATI KAFASI

DOĞU KAFASI Sistemsizlik, kuralsızlık ve düzensizlik demektir. Doğu kafası, ülkesinin kent manzaraları gibi simetri duygusundan yoksundur. Düşünce sistemi de düzensiz ve dağınıktır. Bu dağınıklardan yararlanarak kentleri beton yığını haline getirir, toprağın içinde yaşayan canlıları düşünmeden geçimini sürdürür. Geçerliliğini kabul ettikleri en basit önerilerin sebep ve sonuçlarını düşünmekten acizdir. Yanlış okuduğunu doğru sanar, anlamadığı dilde okumayı…

Günümüzde Türkler hangi anlayıştadır?

Aslına bakarsak Türkler, şarklı olmadığı gibi garplı da değildir. Bin yıla yakın sahip olduğu adalar denizine Ege Denizi, sahip olduğu Türk adalarına Yunan adası diyecek kadar hoşgörülü, Ortadoğu’da çöl bedevisi, Afrika’da çöl berberisi olamayacak kadar da batı kafalıdır. Türklerin bir çoğu doğu kafasındadır. Müslüman, hristiyan ve musevi … Türk olmayan kişilerde doğu kafasının etkisindedir. Çağdaşlaşmak…

KAŞGARLININ FELSEFESİ NEDİR?

Dil düşüncenin bir yansıması, düşünce ise bilimsel olarak incelemenin ,anlam kazandırmanın eylemidir.Düşüncenin, Felsefe yapılabilme haline gelebilmesi için, o konuda her şeyin en ince ayrıntısına kadar bilinmesi ,anlamlandırılması gerekir. Öyleyse Bir şeyin anlamı nedir? Kaç çeşit anlam vardır? İki tür anlam bulunmaktadır; bunlardan birincisi duyu algıları sonucunda “zihinde “ meydana gelen varlıklara ait izlerdir. İkincisi de…

SELÇUKLU BAYRAĞI VE KAM ADAYININ DÜŞSEL ÖLÜM TÖRENİ

Selçuklu hanlığının bayrağı üzerindeki çift başlı kartal ne anlam içeriyor ? İşte, bu simgenin ne olduğunu anlamak istersek, Türklerin çok eski inançlarına bakmamız gerekir. Arkaik dönemde yaşayan Türkler, “Göğün göbeğine tünemiş “ çift başlı kartal”, iki âlemide görür, bu kartal, “Tanrının şaman elçisidir.”, koruyucumuz dur diye düşünürlerdi. Şaman adayı, şaman olma sürecinde, çift başlı kartal…

ŞAMAN DAVULUNDAKİ RİTMLER

Şaman, tarihsel içrek bilgilerin taşıyıcısı, ruhsal ve doğasal dengenin koruyucusu, görünen ve görünmeyen dünyaların ilişkilendiricisi, ruhların yönlendiricisidir. Şamanizm , İlk çağlarda, örgütsüz, propagandasız , kitapsız, yayılmacı <cihat> fikri olmıyan, karşı tarafı ötekileştirmeyen , politika, milliyetçilik yapmayan, inançsal bir örgüte hizmet etmeyen kişiye özel bir bireysel inançtır. Tek başına etkinlik yapan, saraylarda yaşamayan, sınıf oluşturmayan ,…

TÜRKLERİN YENİLMEZ KAHRAMANLARI KİMDİR?

Türkler, Türk töresi uygulayan Hakanlarını, hiç bir zaman unutmamış, yenilmez Kahramanlar haline getirmişlerdi. Örneğin ; Oğuz Kaan, Mete kaan, Bilge Kaan , Kültekin, Alp er tunga Tomris kaan gibi. Türkler yurtlarında yaşayan ailelerinin esenlik ve bolluğu için, ihtiyarlarının verimli topraklarda sağlıklı beslenebilmesi için savaşırlardı.

Kaşgarlı Mahmud

TÜRK TÖRESİ

TÜRK TÖRESİ NEDİR? Atalarımızdan bize kalan, yazılı ve yazılı olmayan kurallardır… Türk kültür yapısının en hassas ve ince dokusunu “Türk töresi” oluşturur. Töre, tüm ırkları ve dinleri özgürleştiren, bireysel, sosyal ilişkileri düzenleyen, kişisel disiplini otoriteye bağlayan, milli barış, dayanışma ve beraberliği sağlayan bir kültür kurumudur. Türk töresinde her bireyin toplum içindeki yeri, sırası ve görevleri…

12345