KAŞGARLI UÇAN ATINA BİNSEYDİ, ZAMAN YOLCULU YAPSAYDI NE DÜŞÜNÜRDÜ?

Kaşgarlı uçan atını bir ağaca bağladı, gezmeye başladı. Ver elini Orta Asya, oradan Çin, Kore, Amerika… 9 yıl gezdi. Müthiş gözlem yeteneği ile gördüklerini anlamlandırmaya çalıştı. En son Anadolu’ya geldi. O da ne! Biraz üzüldü, şöyle düşündü. Tüm Dünya uzay araçlarına binmiş, mutluluk ve huzur içinde, bizim Türkler, Koca Asya’yı, Orta Doğu’yu, Avrupa’yı kaybetmişler, şaka…

Türk Dilinin Gelişimi Sürecinde Türk Diline Kaşgarlı Mahmut ve Atatürk’ün Katkıları

Dil kimliğin potansiyeli,gizli gücüdür.Türk dilinin oluşumunda, çok sayıda ses ve cümle yapısı biçimlerinin olağanüstü sıralanması, eylem ve isim çekim sisteminin düzeni ,insan usunu dilde bulan muhteşem gücünün farkında olanlar için çok çarpıcıdır. Kaşgarlı Mahmut gibi seçgin bilgelerin oluşturduğu bir toplumun uzun süreli yaşanmışlığının bir tür dil eğilimi sonucudur. Düşünce yasaları ile doğanın bütün tartışılmaz gücünü…

KAŞGARLININ FELSEFESİ NEDİR?

Dil düşüncenin bir yansıması, düşünce ise bilimsel olarak incelemenin ,anlam kazandırmanın eylemidir.Düşüncenin, Felsefe yapılabilme haline gelebilmesi için, o konuda her şeyin en ince ayrıntısına kadar bilinmesi ,anlamlandırılması gerekir. Öyleyse Bir şeyin anlamı nedir? Kaç çeşit anlam vardır? İki tür anlam bulunmaktadır; bunlardan birincisi duyu algıları sonucunda “zihinde “ meydana gelen varlıklara ait izlerdir. İkincisi de…

SELÇUKLU BAYRAĞI VE KAM ADAYININ DÜŞSEL ÖLÜM TÖRENİ

Selçuklu hanlığının bayrağı üzerindeki çift başlı kartal ne anlam içeriyor ? İşte, bu simgenin ne olduğunu anlamak istersek, Türklerin çok eski inançlarına bakmamız gerekir. Arkaik dönemde yaşayan Türkler, “Göğün göbeğine tünemiş “ çift başlı kartal”, iki âlemide görür, bu kartal, “Tanrının şaman elçisidir.”, koruyucumuz dur diye düşünürlerdi. Şaman adayı, şaman olma sürecinde, çift başlı kartal…

ŞAMAN DAVULUNDAKİ RİTMLER

Şaman, tarihsel içrek bilgilerin taşıyıcısı, ruhsal ve doğasal dengenin koruyucusu, görünen ve görünmeyen dünyaların ilişkilendiricisi, ruhların yönlendiricisidir. Şamanizm , İlk çağlarda, örgütsüz, propagandasız , kitapsız, yayılmacı <cihat> fikri olmıyan, karşı tarafı ötekileştirmeyen , politika, milliyetçilik yapmayan, inançsal bir örgüte hizmet etmeyen kişiye özel bir bireysel inançtır. Tek başına etkinlik yapan, saraylarda yaşamayan, sınıf oluşturmayan ,…

KAŞGARLI MAHMUT NASIL BİR KARAKTERDİ ?

Araştırmacı kişiliği ile çok önemli bir yapıt vermiştir. O çağda,toplumunun damgalarının izini aramış,Arap dili ve kültürünün esiri olmayı reddetmiş, kendi soru ve çözüm önerileriyle ortaya çıkmıştır. Helen ve Arap kültür unsurlarının bilinmesi gerektiğini ,ancak ,eğitimin ulusal, kültür ve kendi özdiliyle yapılması gerektiğini vurgulamıştır.Kaşgarlı, işte bu dönemin ulu bilge sözcüsüdür. Türk boylarını incelemiş, Türk toplumunun insani…

TÜRKLERDE DOĞRU EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

KAŞGARLI, dil ve tarihin, bilinçli bir eğitim sistemi ile doğrudan kontrol edilir ve yönetilir olduğunu biliyordu. Arap ve Latin kökenli yabancı dillerin sözcük anlamlarını öğrenmeden, konuşmadan ,ezbere dayalı eğitimin geniş halk topluluklarında yaptığı negatif değişimi görmüştü. Kullanılan yazıtlar ve bitiklerin , “Arapça”, “Farsça”,”Latince “, yabancı kaynaklı ve sömürgeci Arap yada Helenistik emperyal bakış açısıyla donatılmaması…

TÜRK DİLLERİ BİTİĞİ NEDİR?

Zamanın ruhu ile tarih yazanların arasındaki ilişkinin en saf olduğu görme biçimi ile bir başyapıttır. Kaşgarlı’nın yaşadıkları , gözlemleri , kendi çağına bakarken gözünü nelere diktiği , nereye bakmadığı , neleri gördüğü , neyi ,nasıl ,neleri gösterdiği, ve politik , ideolojik ve estetik görme biçimi anlamına gelen analizleriyle tarihseldir . Öbeğinde, boy ve oymaklar arası sosyal…

TÜRKÇE Mİ, OSMANLICA MI ?

Her dil iki ana öğeden oluşur; sözcükler ve bunların bir yere/cisme işlenmesi…yani, “harfler”le görünür hale getirilmesi; buna da “harf”, kısaca, “Abece” diyoruz. “Abece” dediğimiz bu harfler Göktürk , Viking,Çin Kiril, Latin, Grek vs. Dillerinde vücut bulmuştur. Peki, bu anlamda Türk topluluklarının konuştukları dili, sözcükleri ,cisimlere işledikleri harfler topluluğu yani ” abece”si nedir? “Orhun/Göktürk Alfabesi” dir….

EDİTÖRDEN

Türkçe çatı dilidir ve dünyanın en eski dillerinden biridir. Kızılderililer den Sümerlere, Latince’den İngilizce’ye kadar birçok dili etkilemiştir. Ne yazık ki inançlarımızı dillendirirken Japonca, Korece gibi felsefe, mantık ve bilim dili olarak başarıyla kullanılan sekiz sesli harf ailesine ait öz Türkçe’miz yerine dört sesli harfli Arapça dilini kullanıyoruz.  Tanrı’ya seslenişimizi  iletişim kurduğumuz dilimizle yapmıyoruz. Onu, günlük dilimizde…

12