GÖKTÜRKLER

GÖKTÜRKLER TARİHTEN NEDEN SİLİNDİ? Göktürkler, sınırları doğuda Kore hududundan başlayarak, batıda Karadeniz bozkırlarına kadar uzanan muazzam bir imparatorluk kurmuşlardır. Göktürkler’in yıkılmalarının sebeplerinden biri, Türk töresinden ayrılarak , Çin sarayından ve yabancı bir ülkeden, otağa gelin getirme geleneğidir. İlk önce Mete-han (Mo-de) başlatmış, Göktürk ve Osmanlı dahil, aynı geleneği sürdürmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nda saraya alınan gelinlerin, çoğundan…

Kaşgarlı Mahmud

ÇİN, TÜRK EGEMENLİĞİNDE MİYDİ?

MÖ 174 yılında ÇİNLİ PRENS TÜRKLER KONUSUNDA NELER SÖYLEDİ? MÖ 174 yılında Çin prensi; Çung Hang Yüeh ‘in dediğine göre, Türkler, “Çinlilerin ipeklerine ve kültürüne özenmemeleri gerekir” çünkü , “geniş bozkırlarda, soğuktan donar,incecik giysilerle çadırların içinde yaşayamazlardı. Türk töreside, kurumsal kimliğide bozulurdu.Bu yüzden Çinli elçi, “Etin en iyisini yer, kürkün en iyisini giyer, kendi töreleriyle…

KAŞGARLI MAHMUT NASIL BİR KARAKTERDİ ?

Araştırmacı kişiliği ile çok önemli bir yapıt vermiştir. O çağda,toplumunun damgalarının izini aramış,Arap dili ve kültürünün esiri olmayı reddetmiş, kendi soru ve çözüm önerileriyle ortaya çıkmıştır. Helen ve Arap kültür unsurlarının bilinmesi gerektiğini ,ancak ,eğitimin ulusal, kültür ve kendi özdiliyle yapılması gerektiğini vurgulamıştır.Kaşgarlı, işte bu dönemin ulu bilge sözcüsüdür. Türk boylarını incelemiş, Türk toplumunun insani…

Türkler devlet töresini neden çiğnedi ?

TÜRKLER DEVLET TÖRESİNİ NEDEN ÇİĞNEDİ ?

Türkleri yönetenler ,Arap/Helen kültürünün saray yaşamının, dinsel ve kültürel misyonerlerinin etkisinde kaldı. Misyonerler,halkı dil/kültür açısından Araplaştırma ideolojisiyle ,yerel halka, dışarıdan empoze edilmesi görevini sürdürmekteydi. Halkla bağdaştırılamayacak bir şekilde halkın insani ve yönetimsel alışkanlıklarına karşıt ,ağdalı ve anlaşılmaz bir dil ile konuşan bu zümre, hurafeye inanan, bilimselliğe karşıt ve yönetimin böyle olması gerektiğini kanıtlamaya çalışan özel…

Kaşgarlı Mahmut

TÜRKLERDE DEVLET OLGUSU

Devlet babadır. Nasıl ki bir baba çocuklarını kollar korursa , Hakan’da öyle hareket ederdi. Kaanların Tanrıya olan borcunu ödemesi, halkın refahı, mutluluğu ile mümkündü. Bir Türk aristokrat olan Kaşgarlıya göre; Şamanist töreler yerine Müslümanlık kabul edildikten sonra, devlet yönetenleri ,Türk töresine karşı çıkmıştır. Somut ve gerçekçi bir yaklaşımla Hakan, halkın ortak kazanımlarının , tekrar halka…

TÜRKÇE YAYGIN BİR DİL MİYDİ?

Farklı lehçeleriyle, kıtalar arası konuşulan , İpekyolu ile yayılan tacir, tüccar, sanatkar , ordu tarafından kullanılan, yaygın bir dünya diliydi. Ne yazık ki; Devlet yönetenleri , devlet bürokrasisindeki, saray yaşamı ve aristokrasiyle tanışmıştı. Sarayda, halktan uzak yaşıyan elit bir grup oluşmuştu. Bu yeni devletin oluşum sistemi ,bürokrasisi,,dilleri , politikti. Halktan uzak, yazışma dilleri de anlaşılmaz…

TÜRKLERDE DOĞRU EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

KAŞGARLI, dil ve tarihin, bilinçli bir eğitim sistemi ile doğrudan kontrol edilir ve yönetilir olduğunu biliyordu. Arap ve Latin kökenli yabancı dillerin sözcük anlamlarını öğrenmeden, konuşmadan ,ezbere dayalı eğitimin geniş halk topluluklarında yaptığı negatif değişimi görmüştü. Kullanılan yazıtlar ve bitiklerin , “Arapça”, “Farsça”,”Latince “, yabancı kaynaklı ve sömürgeci Arap yada Helenistik emperyal bakış açısıyla donatılmaması…

TÜRKLERDE EN BÜYÜK TARİHSEL BAŞARI NEDİR?

Sözlüğün yazılış günlerine etraflıca bakacak olursak, Hazer ve Göktürk imparatorluklarının yıkılması , Türklerin çoğunluğunun Müslümanlık inancını seçmesinden sonra , şaman, Hristiyan, Budist, Musevi , Oğuz, Peçenek, Kuman , Tatar, Bulgar, Macar vs. boylarının Malazgirt savaşında başarılı olmalarıdır. Türkler birleşerek, zamanın en büyük emperyal gücü (Doğu Roma İmp.) Bizans’ın suikast , idam ve sürgünlerle dolu roma…

TÜRKLERDE ÖZ TÜRKÇE NEDEN BOZULDU?

Türkler çeşitli etkileşimlerle karşı karşıya gelmiştir. 1040 yılında Dandanakan savaşından sonra sözsel değerler, inançların doğduğu tarihsel, coğrafi, toplumsal dinamiklerden, bağlı olduğu yerel din, kültür ve dillerinden etkilenmiş, bu bağlamda ekonomik ve ideolojik olarak yeniden yapılanmıştır. Edebiyatta ve bürokrasi dilinde yaşanan bu olumsuz etkilerden ordu ve temel ivmesi aç kalmamak olan sıradan halkta etkilenmiştir. Göktürk ,…

TÜRKLER ŞAMAN MI?

Tarihsel döngü içinde Şamanizm temeldir;misyonerlik faaliyetleri ile gelişen Budizm , Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık gibi evrensel inançlara yönelmiştir. Yöneldikleri bu farklı tarih , coğrafya , toplum , politik yaşam , din ve mezhep çeşitliliği , Türk toplumunu asimilasyona ,ayrışmalara uğratmıştır. Kurumsal dinlerin yaşam biçimi ve törelerini benimseyen Türkler ; kendi öz kültürünü , bu farklı…

12345